Kategorie

REGULAMIN SKLEPU

Sklep internetowy agromal.net.pl dba o prawa Konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia regulaminu mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. W przypadku zaistnienia niezgodności pomiędzy niniejszym regulaminem a ww. Ustawą pierwszeństwo mają przepisy Ustawy i należy je stosować.

1. Postanowienia ogólne.

Sklep internetowy agromal.net.pl , działający pod adresem agromal.net.pl prowadzony jest przez firmę PHU AGROMAL z siedzibą w 08-130 Kotuń ul. Żeliszewska 1b działająca na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 000182482/2013, NIP: 821-187-89-04, REGON: 146521823, mail kontaktowy: biuro@agromal.net.pl, telefon: 665 537 841

Niniejszy regulamin jest skierowany do Konsumentów i Przedsiębiorców korzystających ze sklepu internetowego agromal.net.pl

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego regulaminu jest PHU AGROMAL. Dane osobowe są przetwarzane w celach realizacji zamówienia oraz zakresie przedstawionym w Polityce Prywatności umieszczonej na stronach sklepu.

2. Składanie zamówienia

Zamówienie na wybrany przez siebie produkt możecie Państwo złożyć poprzez dodanie go do koszyka i wypełnienie formularza zamówienia. Dokonanie tych czynności jest równoznaczne z zawarciem umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
Formularz zamówienia jest skonstruowany tak, aby bezproblemowo przeprowadzić Państwa przez proces składania zamówienia.
W formularzu prosimy podawać dane do wysyłki zamówionego towaru oraz opcjonalnie dane do faktury. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP. Klient zobowiązany jest do podania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
Zamówienie możecie Państwo złożyć również telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.
Szybka i sprawna realizacja zamówienia oraz możliwość przekazywania Państwu informacji na temat jego stanu, uzależnione są od dokładności, z jaką wypełnicie Państwo formularz zamówienia. W szczególności chodzi tu o adres wysyłki, telefon kontaktowy, oraz adres e-mail. Brak adresu poczty elektronicznej e-mail, może spowodować wydłużenie terminu realizacji zamówienia.
Po złożeniu zamówienia otrzymacie Państwo potwierdzenie za pośrednictwem poczty e-mail, o przyjęciu zamówienia do realizacji. Prosimy o zapoznanie się z treścią listu i sprawdzenie poprawności zawartych w nim danych. W razie stwierdzenia jakichkolwiek niezgodności, prosimy o kontakt telefoniczny pod podany w liście numer telefonu, lub za pośrednictwem poczty e-mail z poprawnymi danymi.

Cena produktu widoczna w sklepie podana jest w złotych polskich i zawiera podatek VAT (oznaczona jako ‘cena brutto’)

3. Realizacja zamówienia

Termin realizacji zamówienia w większości przypadków wynosi do 2-7 dni roboczych od momentu jego złożenia.
W ciągu 2 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia otrzymacie Państwo informację, w jakim czasie zamówienie zostanie przez nas zrealizowane.
Automatyczne przyjęcie zamówienia nie jest równoznaczne z potwierdzeniem jego realizacji.
Wysyłka towaru poprzedzona zostanie powiadomieniem Państwa o tym fakcie e-mailem, lub telefonicznie. W przekazanej informacji podamy termin dostawy towaru.
W związku z tym, że w niektórych przypadkach istnieje konieczność zamówienia opon z magazynów producentów, czas realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu i uzależniony jest od terminu dostawy z magazynu producenta. W takich wypadkach podamy Państwu orientacyjny czas realizacji zamówienia.

4. Sposoby i terminy płatności

W sklepie internetowym agromal.net.pl udostępnia się następujące sposoby płatności z tytułu umowy Sprzedaży:

Płatność pobraniowa (przy odbiorze przesyłki),

Płatność gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie firmy,

Płatność przelewem na rachunek bankowy sprzedawcy: po wybraniu tej formy płatności następuje rezerwacja na magazynie towaru będącego przedmiotem zamówienia. Realizacja zamówienia następuje po wpływie pieniędzy na rachunek bankowy firmy PHU AGROMAL numer rachunku bankowego : 24 9224 0007 0024 4491 3000 0010 na podstawie faktury pro-forma. W tytule przelewu prosimy o podanie w treści: "Zakup internetowy: nazwa nabywcy, numer zamówienia: xxxx".

W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką przy odbiorze osobistym, płatności przelewem, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

W przypadku wyboru przez Klienta płatności pobraniowej, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

5. Sposoby i terminy dostawy

Towar jest dostarczany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Nie wysyłamy towaru poza granice kraju. Dostawa produktu jest odpłatna, chyba, że umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy produktu są wskazywane Klientowi na stronach sklepu internetowego w zakładce „koszt dostawy”, oraz w trakcie składania zamówienia.

Metody dostawy: przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa, przesyłka paletowa, odbiór osobisty dostępny pod adresem: 08-130 Kotuń, ul. Żeliszewska 1B od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00-18:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Termin dostawy produktu do Klienta wynosi do 7 dni roboczych, chyba, że w opisie danego produktu podano krótszy termin. W przypadku wybrania produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który nie może przekroczyć 7 dni roboczych. Początek biegu terminu dostawy produktu wylicza się w następujący sposób:

W przypadku przedpłaty – od dnia zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym sprzedawcy

W przypadku pobrania – od dnia złożenia zamówienia

W przypadku gotówki przy odbiorze osobistym – od dnia złożenia zamówienia

W przypadku wybrania odbioru osobistego produktu, produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie do 7 dni roboczych. O gotowości produktu do odbioru klient informowany jest przez sprzedawcę poprzez wysłanie wiadomości e-mail na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej lub telefonicznie.

Czas realizacji zamówienia zależy od dostępności towarów, czasu dostarczenia przez przewoźnika i wybranej firmy. Dokładamy wszelkich możliwych starań, żeby ten czas był jak najkrótszy.

6. Odbiór produktu i sprawdzenie zawartości przesyłki

Kupujący zobowiązany jest do odbioru zamówionego towaru i uregulowania należności za zamówione towary zgodnie z wybraną formą płatności. Podczas odbioru przesyłki kupujący powinien dokładnie sprawdzić czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych w czasie transportu lub nie budzi zastrzeżeń. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości kupujący powinien odmówić przyjęcia przesyłki i spisać w obecności kuriera protokół szkody zawierający datę i godzinę doręczenia oraz opis uszkodzeń lub braków.

Potwierdzając odbiór przesyłki bez zastrzeżeń kupujący uzyskuje prawo własności towaru oraz przechodzą na niego wszystkie ryzyka związane z posiadaniem, użytkowaniem, utratą i uszkodzeniem towaru.

Firma kurierska dostarcza przesyłki w godzinach 9.00-18.00 do Klientów indywidualnych oraz w godzinach 8.00-16.00 do firm. Sklep agromal.net.pl nie może określić, ani zagwarantować dokładnej godziny doręczenia przesyłki, dlatego w celu ustalenia godziny dostawy niezbędny jest kontakt z firmą kurierską w dniu dostawy.

7. Koszty transportu
Koszty dostawy uzależnione są od ilości zamówionych towarów oraz od ich rodzaju i wagi dlatego ustalane są indywidualnie.

8. Jakość Towarów

1) Opony sprzedawane przez Sklep agromal.net.pl pochodzą z bieżącej produkcji i są oponami pełnowartościowymi, dystrybuowanymi bezpośrednio przez producentów i posiadającymi pełną gwarancję producentów.

2) Za opony pełnowartościowe uważa się, zgodnie z Polską Normą PN-C-94300-7:1997P Ogumienie. Pakowanie, przechowywanie i transport, opony nie starsze niż 36 miesięcy od daty produkcji.

Powyżej wskazane informacje dot. pkt. 8 „Jakość Towarów” nie dotyczą wyraźnie opisanych opon.

9.Reklamacja produktu

1. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego za wady sprzedanego Towaru.

2. Reklamacje z tytułu niezgodności Towaru z umową sprzedaży można składać pisemnie na adres Sprzedawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@agromal.net.pl

3. Składającemu reklamację Sprzedawca zaleca podanie danych kontaktowych Kupującego, dokładne opisanie przyczyn reklamacji, a także dołączenie dokumentu sprzedaży, bądź jego kserokopii.

4. Reklamacja złożona przez Kupującego bez załączonego dokumentu sprzedaży, nie będzie rozpatrywana.

5. Kupujący może skorzystać z możliwości przesłania reklamowanego Towaru za pośrednictwem kuriera wysyłanego przez Sprzedawcę. W tym celu należy skontaktować się ze Sprzedawcą.

6. Istnieje możliwość rozpatrzenia reklamacji na miejscu u Kupującego przez przedstawiciela handlowego danego producenta.

Sklep agromal.net.pl nie ponosi odpowiedzialności za straty czasu i niewygody, wynikające z czasu przestoju pojazdu oraz inne szkody będące następstwem wady opony czy przeprowadzanego procesu reklamacji.

10. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

11. Prawo odstąpienia od umowy

Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. Zaznaczamy, że nie przyjmujemy towaru odesłanego do nas za pobraniem.

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

pisemnie na adres 08-130 Kotuń, ul. Żeliszewska 1B;

w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@agromal.net.pl;

Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

Dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;

Dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

12. Postanowienia dotyczące Przedsiębiorców

Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących konsumentami.

Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.

13. Postanowienia końcowe

Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.

Zmiana Regulaminu:

Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

14 . Wzór formularza odstąpienia od umowy
(ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)

Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat:

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.