Kategorie

Klauzula informacja o przetwarzaniu danych osobowych

w PHU AGROMAL Małgorzata Pietrasik

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest PHU AGROMAL (zwany dalej:„Administratorem”), z siedzibą w Broszkowie, ul. Południowa 26, 08-130 Kotuń,                     NIP 821 187 89 04.

 

2. Z Administratorem możecie się Państwo kontaktować mailowo na adres biuro@agromal.net.pl.

 

3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1. pp. b) RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do wykonania umowy sprzedaży i dostawy zakupionych produktów lub wykonania usługi w serwisie.

 

4. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1. pp. f) RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią.

 

5. Administrator może udostępnić i przekazać Państwa dane: osobom upoważnionym przez nas – naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, innym odbiorcom np. serwisom,   ubezpieczycielom, bankom, podmiotom świadczącym nam usługi kurierskie, pomoc prawną, instytucjom, które z mocy prawa mogą żądać przekazania danych.

 

6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania współpracy biznesowej, w czasie przez który moglibyście Państwo wnieść reklamację lub pozew, a także w okresie przez który zobowiązani jesteśmy do przetwarzania danych na podstawie ustaw podatkowych, w tym ustawy o podatku dochodowym oraz ustawy o podatku od towarów i usług.

 

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do przekazywania informacji lub wykonania usługi. Brak podania danych osobowych uniemożliwi przekazanie informacji bądź wykonanie usługi.

 

8. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 

9. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

10. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

 

11. Państwa dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.